CE-mærkning

Mange direktiver stiller krav om CE-mærkning. Det er fremstilleren, der påfører sit produkt med CE-mærket. Påfører man sit produkt med et CE-mærke betyder det, at man har gennemgået den CE-mærknings procedure, der er beskrevet i det pågældende direktiv f.eks. maskindirektivet.

Mange direktiver stiller krav om CE-mærkning. Det er fremstilleren, der påfører sit produkt med CE-mærket. Påfører man sit produkt med et CE-mærke betyder det, at man har gennemgået den CE-mærknings procedure, der er beskrevet i det pågældende direktiv f.eks. maskindirektivet.

Er det en maskine, der skal CE-mærkes iht. Maskindirektivet skal
fabrikanten sikre sig:

 • at den opfylder de relevante væsentlige sikkerheds-
  og sundhedskrav, der er nævnt i bilag I    
 • at det tekniske dossier som omhandlet i bilag
  VII, del A, er til rådighed
 • at den nødvendige information, såsom
  brugsanvisningen, stilles til rådighed
 • gennemføre de relevante procedurer for overensstemmelsesvurdering som anført i artikel 12
 • udfærdige EF-overensstemmelseserklæringen som anført i bilag II, afsnit 1, del A, og sikre sig, at den ledsager maskinen
 • anbringe CE-mærkningen som anført i artikel 16.

Opfyldelse af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav sker typisk ved anvendelse af de retningslinjer, der er beskrevet i de harmoniserede
standarder. EU fører en liste over de harmoniserede standarder, som kan ses her.

Standarderne er opdelt i A, B og C standarder. A-standarder
er grundlæggende og generelle standarder, der indeholder krav til hvilke parametre, der skal indgå i risikovurderinger.

B-standarder er generiske standarder, der typisk omhandler et eller flere sikkerhedsaspekter. Dette kan f.eks. være krav til afskærmninger.

C-standarder er maskinstandarder, der indeholder detaljerede krav til bestemte typer af maskiner.

Anvendes løsningerne beskrevet i de harmoniserede standarder opnås formodningsretten. Dette betyder, at maskinen formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav.

Det er ikke et krav at anvende de harmoniserede standarder.
I så fald skal man på anden vis sikre sig, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav opfyldes på et tilsvarende niveau.

MS Safety kan hjælpe med rådgivning omkring CE-mærkningsprocessen, udføre risikovurdering, og indgå som sparingsparter i forbindelse med valg af løsninger med henblik på CE-mærkning af maskiner og anlæg. Endvidere kan MS Safety være behjælpelig med gennemgang af dokumentation for afklaring af om maskinen eller anlægget lever op til gældende krav.