Risikovurdering

Risikovurdering er et vidt begreb, og benyttes i rigtig mange sammenhænge. Hos MS Safety anvendes  risikovurderinger til at forbedre arbejdsmiljøet for brugerne af maskiner og anlæg, og det er med afsæt i dette, at de forskellige regelsæt er udformet.

Hvor skal man starte og hvor skal man slutte. Svaret er individuelt fra virksomhed til virksomhed. Nogle har brug for at udføre avancerede beregninger og andre kan klare sig med væsentligt mindre. Generelt er der en tildens til, at de rent kvalitative risikovurderinger bliver mindre og mindre fyldestgørende. Disse erstattes typisk af semikvantitative metoder, hvor basis er en risikomatrice.

Risikomatricen er en skematisk opstilling af sandsynlig x konsekvens. Resultatet bliver ofte præsenteret i form af et rødt, gult eller grønt område. Hvor rødt er uacceptabelt, det gule kan betegnes som et ALARP-område (As Low As Reasonable Practical), og det grønne er acceptabelt, hvis man har gjort hvad man kan. Risici skal altid reduceres mest muligt uanset om de er i det grønne eller gule område. Både matricen og områderne kan tilpasses/defineres af virksomheden selv.

risiko-matrice

Det er en god idé at definere matricen i virksomheden inden man går i gang. Dette giver anledning til få en konstruktiv snak om hvad man kan acceptere og hvad man ikke kan acceptere, og dermed få fastlagt acceptkriteriet.

Metoder

Indenfor området arbejdsmiljø og sikkerhed findes formentligt ikke et EU-regelsæt, der ikke stiller krav om en risikovurdering. Heldigvis er der metodefrihed, men alligevel giver det anledning til en del udfordringer. Metoderne har fordele og ulemper og egner sig til forskellige typer af opgaver.

Hybridmetoden, som beskrevet ISO/TR 14121 vil ofte kunne dække behovet samt kravene til risikovurdering i maskindirektivet. Det er en semikvantitativ metode, der opfylder kravene til risikovurdering i medfør af maskindirektivet.

Udover hybridmetoden anvender MS Safety en lang række af metoder. Dette kan f.eks. være:

  • Barrierediagrammer
  • HAZOP-studier
  • HAZID
  • HSE-Screeninger
  • Sikker job analyser
  • Bow-Tie
  • LOPA